Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Investering

Begroot

Uitgaven t/m 2017

Uitgaven 31-8-2018

Toerek uren 2018

Restant

Dekking

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

2.421.000

665.480

47.902

30.000

1.677.618

45% prov, 55% vz

2. Zuidelijke aansluiting N348

810.000

471.272

41.065

5.000

292.663

50% prov, 50% vz

3. Herinrichting Stationsstraat

470.000

12.710

0

5.000

452.290

50% prov, 50% vz

4. Herontwikkeling Kroonplein

2.262.000

2.232.917

8.938

2.500

17.645

prov. subsidie

5. Glasvezelproject Nieuwleusen

96.000

41.693

1.496

2.000

50.811

leges

6. Glasvezelproject Buitengebied

182.000

99.908

1.650

2.000

78.442

leges

7. Kulturhus De Spil

11.089.000

4.429.878

6.155.665

25.000

478.457

reserve

8. Werken zonder Grenzen (WZG) (2017)

40.000

7.791

34.292

0

-2.083

activeren

9. Personeels- en salarisadministratie

115.000

73.621

20.205

2.500

18.674

activeren

10. Digitalisering Maatschapp.Ondersteuning

130.000

90.656

45.080

0

-5.736

activeren

11. Ford Transit Connect 85-VHG-2

30.000

3.000

0

0

27.000

activeren

12. Goldoni 2-wielige tractor

15.000

1.500

5.519

0

7.981

activeren

13. Miles elektro auto

65.000

6.500

0

0

58.500

activeren

14. Vacuumtank Veenhuis

17.500

1.750

16.846

0

-1.096

activeren

15. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

52.200

4.700

46.953

547

0

activeren

16. Gem. Verkeers- en Vervoersplan 2017

160.000

47.152

40.635

6.000

66.213

activeren

17. Verbouw werf Dalfsen

1.200.000

783.377

316.190

31.500

68.933

activeren

18. Klimaat en duurzaamheid: zonnepanelen

141.500

3.150

112.734

14.150

11.466

activeren

18a Klimaat en duurzaamheid: warmteactie

130.000

0

21.800

0

108.200

reserve (budgetovh)

19. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee

100.000

20.884

16.464

10.000

52.652

activeren

Totaal

19.526.200

8.997.939

6.933.434

136.197

3.458.630

Voorstel tot budgetoverheveling bij jaarrekening 2017

Begroot

Uitgaven t/m 2017

Uitgaven 31-8-2018

Toerek uren 2018

Restant

Dekking

A. Update www.dalfsen.nl

45.000

26.843

11.504

2.250

4.403

reserve

B. Schatkamer van Dalfsen (DNA van Dalfsen)

105.000

42.145

25.220

0

37.635

reserve

Totaal

150.000

68.988

36.724

2.250

42.038

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Het project is in 2017 aanbesteed en wordt in 2018 uitgevoerd. De verwachting is dat de financiële afwikkeling zal plaatsvinden in 2019 binnen het beschikbaar gestelde budget.

2. Zuidelijke aansluiting N348
De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. De voorbereiding en aanbesteding is in 2017 gedaan en de uitvoering vindt plaats in 2018. De inschatting is dat het krediet bij de jaarrekening 2018 kan worden afgesloten binnen het beschikbaar gestelde budget.

3. Herinrichting Stationsstraat
De planvorming voor de herinrichting van de Stationsstraat wordt in 2018 uitgevoerd. De uitvoering daarvan kan pas starten als de zuidelijke en noordelijke aansluiting gereed is. Naar verwachting zal dit begin 2019 zijn.

4. Herontwikkeling Kroonplein
Het restant budget zal nog besteed worden aan enkele werkzaamheden en het proces voor het opstellen van een verbeterplan, als gevolg van het eind 2017 uitgevoerde belevingsonderzoek.

5. Glasvezelproject Nieuwleusen
Op maandag 13 maart 2017 is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de onderhandelingsresultaten bekrachtigd en kon de vraagbundeling starten. Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. De realisatie verloopt volgens planning en wordt naar verwachting in 2018 afgerond. De planning is te volgen via de daarvoor ingerichte website https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/vechtdal/aanleg/planning
De kom van Nieuwleusen heeft een reguliere breedbandverbinding via het CAI. Zie ook de nadere toelichting in programma 9 onder 9.4.

6. Glasvezelproject Buitengebied
De breedbandverbinding in het Glasvezelproject Buitengebied vindt gelijktijdig plaats met het Glasvezelproject Nieuwleusen. De realisatie verloopt volgens planning en wordt naar verwachting in 2018 afgerond. Zie ook de nadere toelichting in programma 9 onder 9.4.

7. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil
De oplevering van het Kulturhus De Spil heeft volgens planning plaats gevonden in juli 2018. De Spil is in september in gebruik genomen door de gebruikers. Het projectbudget voor de realisatie bestond uit de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. De realisatiefase van het project wordt naar verwachting binnen het budget afgerond. Het project wordt in het najaar 2018 definitief afgerond (nazorg, evaluatie en eindrapportage).

8. Werken zonder Grenzen (WZG)
Conform de intentie van het Werken Zonder Grenzen zijn de gelden ingezet om medewerkers meer mobiel te laten werken. Om te zorgen dat er op een veilige wijze gegevens verwerkt kunnen worden en spy- en mallware en andere bedreigingen buiten te sluiten, heeft er een upgrade plaats gevonden van onze “firewall”. Deze upgrade leidt tot een zeer geringe overschrijding. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

9. Personeels- en salarisadministratie (PSA)
In 2017 zijn we gestart met de implementatie van een nieuw personeels- en salarissysteem, YouForce genaamd. Inmiddels hebben we alle relevante modules geïmplementeerd. De aansluiting bij de PSA van het Shared Service Centrum zal migratie- en aansluitkosten met zich meebrengen. De migratie zal plaatsvinden in 2019. De kosten worden geschat op € 30.000. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 11.000 en deze door te laten lopen in 2019.

Voorstel:
1. Krediet te verhogen met € 11.000 en door te laten lopen in 2019.
2. De hogere afschrijvingslast ad. € 2.200 te verwerken in de begroting 2020.

10. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
De huidige systemen zijn geoptimaliseerd. De suites voor Jeugd, WMO en Participatie zijn aangepast en aangesloten op het zaaksysteem (Join). Hierdoor zijn de bestaande papieren dossiers verleden tijd. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten met een geringe overschrijding.

11. Ford Transit Connect 85-VHG-2
Vervanging van de Ford Transit 85-VHG-2 is doorgeschoven naar de jaarschijf 2018. In oktober 2018 wordt het vervangende voertuig verwacht. De opdracht is gegund voor € 33.546 excl.BTW.

12. Vervangen Goldoni 2-wielige tractor
De levering heeft in het 2e kwartaal 2018 plaatsgevonden. De opdracht is gegund voor € 5.200 excl. BTW. Het voordeel komt voort uit een gunstige aanbesteding. Er is gekozen voor een alternatief merk (Ferrari) en aanschaf zonder diverse aanbouwdelen zoals rolbezem, schuiver etc. die op de oude trekker wel aanwezig waren.

13. Miles elektro auto
De Miles elektro auto is meegenomen naar de jaarschijf 2018. De levering vindt naar verwachting in het 3e kwartaal van 2018 plaats. De opdracht is gegund voor € 27.795 excl. BTW. Het grote verschil wordt als volgt verklaard: de Miles elektro auto was destijds geen serie matig geproduceerd voertuig maar 'custom build' en had daardoor een hoge aanschafwaarde. Die waarde is meegenomen als uitgangspunt voor de vervanging. De laatste 2 jaar zijn er steeds meer serie/fabrieksmatig geproduceerde elektro bedrijfsvoertuigen op de markt gekomen. Met name ook uit China. Deze voertuigen worden goedkoper in serie geproduceerd en inmiddels ook geïmporteerd naar o.a. Nederland, waardoor dit aanbestedingsvoordeel is ontstaan.

14. Vacuumtank Veenhuis
De levering heeft in het 1e kwartaal van 2018 plaatsgevonden. De opdracht is gegund voor € 16.775 excl. BTW. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

15. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
De leveringen hebben plaatsgevonden. De investering kan bij de jaarrekening worden afgesloten. Er zijn geen financiële afwijkingen.

16. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Het restantbudget van 2017 willen wij inzetten voor maatregelen die nu in voorbereiding zijn, zoals (een deel van) de maatregelen aan de Prinses Beatrixlaan die in 2018 zijn voorzien en plateaus op de Kampmansweg. Zie verder ook GVVP 2018.

17. Verbouw werf Dalfsen
Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De werkzaamheden zijn grotendeels gereed. Er is een open dag geweest op zaterdag 22 september 2018. Gedurende het jaar 2018 worden nog diverse kleinere afrondingswerkzaamheden uitgevoerd. De investering wordt in 2019 afgesloten omdat ook in 2019 nog betalingen moeten worden gedaan vanwege garantietermijnen. Er is een SDE subsidie van € 10.750 voor de biomassakachel toegekend. Deze subsidie wordt meegenomen bij de eindverantwoording van dit project. De werkzaamheden worden zonder een groot overschot binnen het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd.

18. Klimaat en duurzaamheid: zonnepanelen
In april jl. zijn de panelen geplaatst. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten
met een gering overschot.

18a. Klimaat en duurzaamheid: warmteactie
De actie verloopt langzaam, 30% van het budget (totaal € 130.000) is toegekend. Woningeigenaren zijn vaak nog niet toe aan een warmtepomp. Daarnaast is er een grote drukte bij de installatiebedrijven. Een extra promotiecampagne is gestart en de voorwaarden zijn versoepeld. De verwachting is dat voor de sluitingsdatum van 1 november 2018 tussen 60% en 80% van het budget is verstrekt. Het niet bestede bedrag zal terugvloeien naar (minder onttrokken worden aan) de reserve Milieu.

19. Voorbereidingskrediet Jagtlusterallee
Na de besluitvorming is in 2017 gestart met de voorbereidingen van de Jagtlusterallee. Hiervoor zijn de nodige uitwerkingen en onderzoeken uitgevoerd. Verdere uitwerkingen en de uitvoering vindt plaats in 2018.
Het restant van het voorbereidingskrediet wordt betrokken bij het krediet “Vernieuwing Jagtlusterallee” dat in 2018 beschikbaar is gesteld (zie ook voortgang investeringen 2018, nr 8).

A. Update www.dalfsen.nl
De overgang naar een nieuwe toptakenwebsite is afgerond. Daarmee hebben wij voor de komende jaren een stevige basis gelegd voor de digitale doorontwikkeling, nieuwe ontwikkelingen, beveiliging en veranderende wetgeving o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese eIDAS-verordening, Wet digitale overheid en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Ook levert de nieuwe website een positieve bijdrage aan de jaarlijks terugkerende ENSIA (Eenduidige Single Information Audit). ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus.
Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten met een gering voordeel (ca € 4.000).
(Bij de 1e bestuursrapportage is gemeld dat er sprake zou zijn van een geringe overschrijding, maar dit blijkt nu niet juist te zijn).

B. DNA van Dalfsen
Het project DNA van Dalfsen bestaat grofweg uit drie stappen, verhalen ophalen/verzamelen, erfgoedcollecties koppelen aan verhalen en het verbeelden van de geschiedenis van de gemeente in de 5 kernen. De eerste stap is afgerond tijdens de week van de Amateurkunst. De historische verenigingen zijn op dit moment druk bezig met een collectiescan onder begeleiding van erfgoed Gelderland. In november 2018 is dit traject afgerond en starten de verenigingen met het opstellen van een collectieplan en plan van aanpak waarin de aandacht ligt op het koppelen van verhalen aan erfgoedcollecties. Parallel aan dit traject zijn de verschillende kernen druk bezig met de ontwikkeling van de plannen van aanpakken voor de verbeelding. De eerste verbeelding wordt in september 2018 gerealiseerd in Lemelerveld.
Het beschikbare bedrag per 1 januari 2018 van € 62.800 wordt in 2018 niet volledig besteed. In de begroting van het DNA van Dalfsen project ligt het zwaartepunt van de uitgaven bij de verbeeldingen en het presenteren van verhalen. Doordat deze activiteiten met name in de jaren 2019 en 2020 gaan plaatsvinden zijn de uitgaven in de jaren 2017 en 2018 ten opzichte van de jaren 2019 en 2020 laag. Bij de jaarrekening zal daarom worden voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2019.