Omschrijving

Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie. Ook leefbaarheid en vrije tijd vallen binnen dit programma. Er wordt ingezet op goede voorzieningen in de gemeente wat de leefbaarheid bevordert. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke voorzieningen, maar ook de kracht van de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Sport en sportbeleving, cultuur en ook recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers op het gebied van onderwijs en vrije tijd.

Totaal kent dit programma 16 prestaties waarvan14 groen en 2 rood.
Op de groene prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Prestaties 2018

5.2 Kulturhus De Spil NieuwleusenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
1e BestuursrapportageFase 1: Haalbaarheidsonderzoek huisvesting basisonderwijs Nieuwleusen (voorstel medio 2018).25%
2e BestuursrapportageFase 1: Haalbaarheidsonderzoek huisvesting basisonderwijs Nieuwleusen (voorstel medio 2018).n.v.t.
Toelichting

In de raadscommissie van 14 mei 2018 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om het voorgenomen haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs niet uit te voeren als onderdeel van het project WOC Campus Nieuwleusen.

Maatregel

De schooldirecteuren zijn over ons besluit geïnformeerd. De toekomstige verzoeken voor de huisvesting basisonderwijs worden via de portefeuille onderwijs opgepakt.

5.7 Bewegen en sportVoortgangRealisatieBudgetToelichting
1e BestuursrapportageOnderzoek kostendekkendheid en toekomstige vervanging gemeentelijke sportvelden.0%
2e BestuursrapportageOnderzoek kostendekkendheid en toekomstige vervanging gemeentelijke sportvelden.0%
Toelichting

Geconstateerd is dat het belangrijk is om dit onderzoek te doen vanuit vastgestelde kaders door de gemeenteraad, waarbij breder gekeken wordt naar bewegen & sport.

Maatregel

Gestart is met de voorbereiding van een nieuwe Kadernota Bewegen & Sport die in november 2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Vervolgens volgt een beleidsnotitie, waarbij één van de onderwerpen de gemeentelijke sportvelden zal zijn.

Incidentele financiële afwijkingen

5.1 Recreatie en toerisme Voordeel € 8.500
Voor 2018 worden minder onderhoud, advies- en overige kosten verwacht binnen het budget recreatie en toerisme. Daardoor is er een incidenteel voordeel te verwachten van € 8.500.

5.2 Voorschoolse voorzieningen en educatie Voordeel € 30.000
In 2018 zijn de voorschoolse voorzieningen geharmoniseerd en zijn we gaan werken met een nieuwe subsidieregeling. Niet alle aanbieders konden al voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld werden om in aanmerking te komen voor subsidie. Daardoor zijn de kosten voor subsidie lager dan begroot. Daarnaast zijn de opleidingskosten voor scholing lager uitgevallen dan begroot en zijn er dit jaar nog geen kosten gemaakt voor monitoring, omdat het door verschillende toets- of observatiemomenten en methoden op de scholen en voorscholen moeilijk is om een goede monitor te ontwikkelen. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de resultaten van doelgroepkinderen wel goed kunnen worden gemonitord. Wij verwachten in 2018 een bedrag van ongeveer € 30.000 over te houden.

5.3 Basisonderwijs excl. huisvesting Voordeel € 6.000
Op basis van de vastgestelde roosters voor het bewegingsonderwijs met de hierbij behorende tarieven zijn de uitgaven voor het bewegingsonderwijs naar verwachting iets lager dan begroot.

5.4 Huisvesting basisonderwijs Nadeel € 12.000
Als gemeente hebben we de wettelijke plicht de aan de scholen opgelegde OZB-aanslagen te vergoeden. Deze vergoeding is hoger dan begroot. Ook hebben we als gemeente de wettelijke plicht scholen te verzekeren en schade aan scholen te vergoeden. Ook deze kosten zijn hoger dan begroot. Hiernaast is een nieuwe leerlingenprognose opgesteld waarvoor geen budget was opgenomen.

5.5 Sport: subsidies/sportraad Voordeel € 7.000
Naast iets lagere subsidies wordt met name een incidenteel voordeel verwacht in verband met de afrekening van een projectsubsidie.

5.6 Leerlingenvervoer Nadeel € 30.000
We zien met name een groei van het aantal kinderen dat niet (meer) opgevangen kan worden in het regulier basisonderwijs en aangewezen zijn op het speciaal (basis)onderwijs. Veel van deze kinderen zijn, in verband met reistijd, leeftijd of openbaar vervoer, aangewezen op het aangepast vervoer met hogere verwachte kosten tot gevolg.

5.7 Zwembad Gerner en De Meule Voordeel € 54.000
Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere energiekosten (gasverbruik) in beide zwembaden door de langdurige hoge buitentemperaturen. Het gaat hier om een bedrag van ca.€ 8.000. Daarnaast is bij zwembad Gerner minder extern personeel ingezet tijdens piekdagen doordat het mogelijk was dit binnen de eigen vaste formatie op te vangen (€12.000). De extra ingezette uren worden tijdens de winterperiode opgenomen als compensatie. Tot slot zijn de inkomsten hoger uitgevallen door toename van het aantal bezoekers (ca. € 34.000).

5.8 Afschrijvingen Budgetneutraal
Zie toelichting in programma 1, bij onderdeel 1.7.