Omschrijving

Het programma omvat het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid) en de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen en openbare verlichting.

Totaal kent dit programma 9 prestaties waarvan 8 groen en 1 rood.
Op de groene prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Prestaties 2018

3.3 Beheer openbare ruimteVoortgangRealisatieBudgetToelichting
1e BestuursrapportageMonitoren van de beleving van gebruikers van de openbare ruimte (sinds 2015).0%
2e BestuursrapportageMonitoren van de beleving van gebruikers van de openbare ruimte (sinds 2015).0%
Toelichting

Naast het vaststellen van de onderhoudskwaliteit op basis van de schouwsystematiek is voor de beleving van de openbare ruimte de mening van gebruikers en inwoners van belang. De burgerpeiling, voor het laatst uitgevoerd in 2015, geeft een goed globaal beeld van deze beleving van de openbare ruimte. De resultaten (beleving) worden gekoppeld aan de gemeten onderhoudskwaliteit (norm). Op basis hiervan worden de benodigde maatregelen bepaald en verder uitgewerkt. De in 2018 verwachte driejaarlijkse burgerpeiling wordt niet uitgevoerd.

Maatregel

De burgerpeiling wordt in 2019 uitgevoerd.

Incidentele financiële afwijkingen

3.1 Vechtdalverbinding (N340-N377) Voordeel € 10.000
De provincie is gestart met de aanbesteding voor de aanleg van de N340/377. Naar verwachting is de aannemer eind 2018 bekend, waarna de aannemer zich gaat voorbereiden tot uitvoering van het werk. Tijdens dit proces richting uitvoering zijn diverse afstemmingsoverleggen met de provincie en overige partijen. Verder is er afstemming tussen gemeente en Provincie over op de gemeentelijke inrichtingseisen, overeenkomst, verkeersmanagement tijdens uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud.
Bij de 1e bestuursrapportage 2018 is hiervoor een bedrag € 50.000 beschikbaar gesteld.
De bedoeling was om in 2018 de leidingen/kabels van het gemeentelijk drukriool te verleggen, maar deze werkzaamheden worden gelijktijdig met de werkzaamheden van de aannemer uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het budget van € 20.000 voor het verleggen van de kabels en leidingen over te hevelen naar 2019 bij de jaarrekening 2018.
De geraamde kosten voor externe expertise bij diverse afstemmingsoverleggen met de provincie en overige partijen vallen naar verwachting € 10.000 lager uit.

3.2 Verkoop openbaar groen Budgetneutraal
Bij de jaarrekening 2017 is een budget overgeheveld van € 96.000 in verband met verkoop openbaar groen. Wij verwachten dat de extra inkomsten € 125.000 zullen zijn. Om deze opbrengsten te kunnen realiseren zullen de extra kosten op deze grondverkopen (kadaster/notaris/inzet personeel) € 72.000 zijn. De netto opbrengsten worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen.

3.3 Openbaar groen Voordeel € 10.000
Huuropbrengsten van groenstroken vallen hoger uit. Bij het aanbieden van grond wordt in een aantal gevallen gekozen voor huur van de grond. Het ging hier om illegaal in gebruik genomen grond die voorheen geen huuropbrengsten opleverden. Dit levert een voordeel op van € 10.000.

3.4 Speelvoorzieningen Voordeel € 15.000
In 2018 kan er incidenteel een bedrag van € 10.000 afgeraamd worden in verband met het niet uitvoeren van een renovatie van de speelplaats (skatebaan) in het Noorderpark te Nieuwleusen. Eerder is afgesproken om het Noorderpark in Nieuwleusen in zijn geheel (dus inclusief de speelvoorziening) op te nemen in het nog te actualiseren Groen Structuurplan dat in 2019 zal worden vastgesteld. Daarnaast kan er € 5.000 worden afgeraamd voor een burger initiatief aangezien initiatiefnemers nog volop in het begin van de voorbereidingsfase zitten, waardoor niet eerder uitvoering gegeven kan worden aan de nog in te dienen plannen dan 2019.

3.5 Herstel deel kade in de passantenhaven Nadeel 18.000
Een deel van een houten damwand in de haven was dermate slecht dat ingrijpen noodzakelijk was. Onder de afdekplanken en ter hoogte van de waterlijn was de damwand verrot waardoor de bestrating aan het wegzakken was. Om de grondkeringsfunctie te herstellen en behouden is tussentijds ingegrepen.

3.6 Zwerfafval Budgetneutraal
In de begroting is een budget van € 33.000 opgenomen voor de kosten van zwerfafval. Op grond van de voorschriften horen deze kosten verantwoord te worden op taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer. Het budget staat nu nog voor € 25.000 op taakveld 5.7 Openbaar groen (programma 3) en voor € 8.000 op taakveld 7.3 Afval (programma 8). De budgetten worden middels deze rapportage overgeheveld naar het juiste taakveld in programma 3.
De kosten van zwerfafval mogen overigens niet betrokken worden bij de vaststelling voor het tarief afval (uitspraak Hoge Raad).

De verpakkingsindustie stelt geld beschikbaar voor de aanpak van extra maatregelen tegen zwerfafval via het Afvalfonds. Het Afvalfonds eist sinds kort dat alle nog niet bestede zwerfafvalvergoedingen in 2018 moeten worden besteed. De gemeente Dalfsen heeft nog een tegoed van circa € 26.000. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan Dalfsen. Wij zullen dit bedrag nog in 2018 gaan besteden aan de aanschaf van materialen.

3.7 Afschrijvingen Budgetneutraal
Zie de toelichting in programma 1, onderdeel 1.7.