Omschrijving

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Totaal kent dit programma 4 prestaties waarvan 3 groen en 1 rood.
Op de groene prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Prestaties 2018

6.1 Integratie en huisvesting vergunninghoudersVoortgangRealisatieBudgetToelichting
1e Bestuursrapportage(Tussentijdse) evaluatie plan van aanpak "Thuis in Dalfsen 2017-2018" en doorkijk naar 2019.50%
2e Bestuursrapportage(Tussentijdse) evaluatie plan van aanpak "Thuis in Dalfsen 2017-2018" en doorkijk naar 2019.50%
Toelichting

Door Windesheim wordt onderzoek uitgevoerd naar de invloed van onze werkwijze/het plan van aanpak op de (arbeids)participatie, integratie en het welbevinden van vergunninghouders. Wij vinden het van belang deze resultaten mee te nemen in onze evaluatie. De laatste resultaten worden voor de zomervakantie 2019 opgeleverd en wij zullen de evaluatie naar verwachting in oktober 2019 aanbieden. Naar verwachting hebben wij dan ook meer zicht op de veranderingen die de aangekondigde wijzigingen in de Wet Inburgering per 2020 met zich mee brengen en kunnen wij uw raad daar nader over informeren. Wij zullen uw raad in januari 2019 wel tussentijds via het RIS informeren over de tot dan toe bekende resultaten en relevante ontwikkelingen rondom vergunninghouders.

Incidentele financiële afwijkingen

6.1 PW Inkomensvoorziening Voordeel € 31.000
In april 2018 is het voorlopige budget voor de Participatiewet verhoogd naar € 3.230.655. Daarnaast zijn meer verhaalsontvangsten geïnd dan vooraf begroot. Voor wat betreft de uitgavenkant dient rekening gehouden te worden met extra uitgaven voor de IOAZ (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Deze mutaties hebben ook gevolgen voor het mogelijke recht op de Vangnetuitkering: dit is naar verwachting lager dan vooraf begroot. Voorgesteld wordt om de begroting als volgt bij te stellen:

Begroot

Verwacht

Verschil

Rijksbijdrage, voorlopig obv april 2018

-3.164.000

-3.230.655

-66.655

Uitgaven participatiewet (incl IOAW/Z)

3.545.000

3.604.000

59.000

Verhaalsontvangsten

-25.000

-83.000

-58.000

Tekort op bijstand

356.000

290.345

-65.655

Vangnetuitkering

-99.000

-64.500

34.500

Eigen aandeel gemeente

257.000

225.845

-31.155

(minbedrag is baat/voordeel)

Opgemerkt moet worden dat de definitieve rijksbijdrage later dit jaar wordt verwacht. De definitieve uitgaven voor de uitvoering van de Participatiewet zijn begin 2019 bekend. Eventuele afwijkingen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant hebben ook gevolgen voor de hoogte van de Vangnetuitkering. Afwijkingen worden in de jaarrekening 2018 vermeld en toegelicht.

6.2 Advieskosten schuldhulpverlening Voordeel € 15.000
In 2018 zijn nog geen verzoeken geweest voor schuldhulpverlening voor ondernemers. Dit betekent dat de advieskosten in verband met deze verzoeken lager zullen zijn dan begroot. Verwacht voordeel is € 15.000.

6.3 Bijzondere bijstand scholings-/activiteitenbudget Voordeel € 14.500
Op deze post zijn in 2018 nog geen uitgaven gedaan. Verwachting is dat in de rest van dit jaar ook geen uitgaven worden gedaan.

6.4 Bijzondere bijstand WTCG / CER Nadeel € 39.000
Naar verwachting komen de uitgaven bijzondere bijstand uit op € 720.000. Dit is inclusief de uitgaven voor de collectieve ziektekosten. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 661.000 (€ 521.000 + € 140.000). Naast dit nadeel van €59.000 is er een voordeel van € 20.000 bij de ontvangsten uit de leenbijstand. Per saldo een verwacht nadeel van € 39.000.

6.5 Vergunninghouders Budgetoverheveling
Voor de integratie en begeleiding van vergunninghouders zijn incidenteel gelden toegekend vanuit het Rijk in 2016 en 2017 in verband met de grote toestroom van vluchtelingen. Vanaf 2018 worden geen extra middelen toegekend, terwijl de uitgaven voor deze groep vergunninghouders zich niet beperken tot één of twee jaar. Om ook de komende tijd nog de extra inspanningen te kunnen verrichten die nodig zijn, wordt voorgesteld het overschot over te hevelen naar de begroting voor 2019. Hiertoe wordt bij de jaarrekening 2018 een verzoek tot budgetoverheveling ingediend.
Bij de evaluatie van het plan van aanpak (voorzien in 2019) wordt onderzocht welke kosten structureel nodig blijven ten behoeve van de participatie en integratie van vergunninghouders. Een en ander is uiteraard ook afhankelijk van de instroom van vergunninghouders.

6.6 Kosten opvang vergunninghouders Budgetneutraal
Van Woonstichting Vechthorst hebben wij een factuur ontvangen voor de afwikkeling van de kosten die in 2016 gemaakt zijn voor de voorbereidingen van de woonunits voor vergunninghouders. Het gaat om kosten die gemaakt zijn door de leverancier o.a. ter voorbereiding en uitvoering van de bewonersavonden die gehouden zijn.
Het college heeft besloten deze kosten ad. € 15.000 ten laste van de post onvoorzien te brengen (programma 1).

6.7 Huisvesting vergunninghouders Budgetneutraal
In 2016 is er een budget van € 350.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit budget is grotendeels doorgeschoven naar 2017 en vervolgens naar 2018 in verband met concrete plannen die onderzocht werden om de achterstand te kunnen inhalen en te kunnen voldoen aan de taakstelling. Er is begin 2018 geen uitvoering aan de plannen gegeven, omdat we in samenwerking met de woningstichtingen de achterstand aan het inhalen zijn en bijna op schema liggen met de taakstelling 2018. Er liggen nu geen concrete plannen meer om als gemeente zelf tot aanschaf of verbouwing ten behoeve van huisvesting vergunninghouders over te gaan. Dit budget ter hoogte van
€ 332.000 kan daarom weer toegevoegd worden aan de algemene reserve (vrij besteedbaar).