Omschrijving

De ambitie van het economische beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt, in aansluiting op hetgeen de regio doet en biedt. Programma 4 omvat alle activiteiten die bijdragen aan bovenstaand doel en heeft betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

Totaal kent dit programma 8 prestaties waarvan 6 groen en 2 oranje.
Op de groene en oranje prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Incidentele financiële afwijkingen

4.1 Gronden en landerijen Nadeel 25.000
Het nadeel wordt veroorzaakt door incidentele kosten die gemaakt zijn voor onderzoek en bestemmingsplanwijziging van een perceel voor het zonnepark in Lemelerveld.
In de toekomst zal naar verwachting pacht worden ontvangen die ten gunste van dit budget wordt gebracht.