Omschrijving

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Totaal kent dit programma 5 prestaties waarvan 5 groen.
Op de groene prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Incidentele financiële afwijkingen

9.1 Handhaving illegale bewoning recreatiewoningen Budgetneutraal
Eind 2017 hebben wij u geïnformeerd over het handhavingstraject tegen permanente bewoning van recreatiewoningen, met daarbij de toezegging u in de 2e bestuursrapportage 2018 te informeren over de actuele stand van zaken. Geconstateerd kan worden dat het handhavingstraject succesvol is geweest en dat het aantal illegaal permanent bewoonde recreatiewoningen terug is gebracht van 80 naar 8 gevallen. Zoals verwacht heeft dit handhavingstraject de nodige extra inzet aan juridische capaciteit gevraagd. De kosten zijn deels opgevangen binnen bestaande budgetten. Het nadeel van € 30.000 hebben wij verwerkt in het onderdeel bijstellingen salarissen (zie programma 1, onderdeel 1.3).

9.2 Flexibele inhuur taakveld bouwen Budgetneutraal
Jaarlijks stelt het college het Programma uitvoering VTH-taken vast. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de bouwtaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). In het Programma zijn scenario’s geschetst voor het geval de werkdruk toeneemt en extra capaciteit nodig is. Hierover is afgesproken dat in het geval extra inzet nodig is, de eenheidsmanager hiertoe is gemandateerd en dat dekking gevonden moet worden binnen de extra opbrengst bouwleges. Verantwoording wordt afgelegd in het Jaarverslag VTH-taken. Zoals verwacht zal de extra inzet voor 2018 binnen de vooraf gestelde kaders blijven en zullen de extra opbrengst bouwleges de kosten kunnen dekken.
De extra inzet van personeel en de hogere bouwleges tot een bedrag van € 40.000 hebben we budgetneutraal verwerkt in het onderdeel salarissen.

9.3 Leegstand buitengebied Budgetoverheveling
Bij de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 17.000 overgeheveld voor leegstand buitengebied. In de aanpak leegstand buitengebied zijn een aantal oplossingsrichtingen en acties aangegeven voor 2017 en 2018. De bedoeling was om uitvoering te geven om vraag en aanbod inzichtelijk te maken en aan het gebiedsgerichter en het vereenvoudigen van de functie verandering- en sloopbeleid in 2018. Maar vanwege personele wisselingen kon dit nog niet opgepakt worden en is dit nog niet geheel afgerond. We komen bij de jaarrekening 2018 met het verzoek opnieuw een bedrag over te hevelen.

9.4 Glasvezelproject Nieuwleusen/Buitengebied Nadeel € 72.000
De aanleg van de breedbandverbinding in het buitengebied (Glasvezelproject Nieuwleusen en Glasvezelproject Buitengebied) verloopt voorspoedig en kan naar verwachting eind 2018 afgerond worden. Zoals tussentijds bij de vaststelling van de 1e wijziging legesverordening 2016 (raad april 2016) al is aangegeven, zullen de opbrengsten (leges) niet voldoende zijn voor het dekken van de kosten in het project. Er is nu meer zicht op de uiteindelijke projectkosten en de legesopbrengsten vanuit de gemaakte projectafspraken. Naar verwachting sluiten de projecten af met een nadeel van
€ 72.000. Zie ook de toelichtingen bij de "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren", nummer 5 en 6.

9.5 Grondexploitatie (programma 9 en 4)
De lasten en baten van de grondexploitaties worden budgetneutraal meegenomen in de financiële rapportages. Lasten en baten worden uiteindelijk opgeboekt op de balanspositie en worden door middel van (tussentijdse) winstnames gerealiseerd. Tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties worden niet begroot, mede door de onzekerheid over de omvang en het ´incidentele´ karakter van tussentijdse winstnames. In de afgelopen jaren zijn er aanscherpingen geweest op de wijze waarop tussentijdse winst verwerkt dient te worden. Daarbij heeft de commissie BBV aangegeven in het najaar 2018 te komen met een herziening van de notitie grondexploitaties. Afgelopen jaar is gebleken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de tussentijdse winst bepaald moet worden. Kleine aanpassingen in de berekeningswijze kunnen een groot effect hebben op de te realiseren winst. Gezien deze onzekerheid is er voor gekozen om in de bestuursrapportage geen rekening te houden met tussentijdse winsten op de grondexploitatie. Daarnaast hebben tussentijdse resultaten geen impact op het begrotingsresultaat omdat de resultaten direct in de algemene reserve grondbedrijf worden gestort.

De verkopen op de woningbouwlocaties lopen achter op de verwachtingen door onder andere het niet doorgaan SAOW. Ook zien we een vertraging in de afname doordat de financiering en het moment dat gestart wordt met bouwen langer op zich laat wachten. Deze hebben vooralsnog geen impact op de resultaten in de bestuursrapportage omdat de lasten en baten van de grondexploitaties budgetneutraal zijn opgenomen in de begroting. Het niet realiseren van de verkopen heeft als gevolg dat de opbrengsten doorschuiven in de MPG. Gezien de lage rentetoerekening heeft het doorschuiven van verkopen een beperkt effect op de verwachte resultaten.