Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2018. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:

  • uit het investeringsplan 2018 - 2021 ( jaarschijf 2018 )
  • in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2018

Investeringen met activering

Begroot 2018 incl. wijz.

Uitgaven 31-8-2018

Toerek uren

Restant

Dekking

1. Tablets raad

25.000

24.612

2.500

-2.112

activeren

2. iBugerzaken

50.000

44.400

5.000

600

activeren

3. Ford Transit Connect 3-VHB-99

30.000

0

3.000

27.000

activeren

4. Grasveegmachine achter Fendt

40.000

0

4.000

36.000

activeren

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

60.000

0

6.000

54.000

activeren

6. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

60.000

0

6.000

54.000

activeren

7. GVVP 2018

160.000

0

8.000

152.000

activeren

8. Vernieuwing Jagtlusterallee (buiten de kom)

1.718.000

9.262

50.000

1.658.738

activeren

9. Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen

50.000

30.193

5.000

14.807

activeren

10. Overgang RUD

0

0

0

0

activeren

11. Strategische aankopen

2.000.000

297.120

0

1.702.880

grex

12. Fietspad Oude Oever

380.000

181.130

38.000

160.870

activeren

13a. Buitenruimte De Spil (totaal € 2.6 mln)

1.985.000

526.456

0

1.458.544

activeren

13b. Buitenruimte De Spil

440.000

0

60.000

380.000

reserve

13c. Buitenruimte De Spil

175.000

0

0

175.000

voorziening

14. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

154.750

22.500

0

132.250

bijdr prov

15. Voorbereiding vervanging financieel pakket

25.000

0

2.500

22.500

activeren

16. Suite 4 Sociale Regie

55.000

0

5.500

49.500

activeren

17. Aanmeervoorz Promenade Waterfront

80.000

0

4.000

76.000

activeren, 50% prov

18. Informatievoorziening Vechterweerd

50.000

0

2.500

47.500

activeren,50% subs

Subtotaal

7.537.750

1.135.673

202.000

6.200.077

1. Tablets raad
De tablets voor de raadsleden zijn volgens planning verstrekt en de kosten blijven nagenoeg binnen de begroting. Vooraf was nog geen rekening gehouden met ureninzet voor de uitgifte, vandaar de kleine overschrijding. Het krediet kan aan het einde van het jaar worden afgesloten.

2. iBurgerzaken
De implementatie van iBurgerzaken is succesvol afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.

3. Ford Transit connect 3-VHB-99
De vervanging wordt uitgesteld tot 2019. We willen eerst ervaring opdoen met het voertuig (elektrische Renault Kangoo) die in oktober 2018 uitgeleverd wordt (ter vervanging Ford Transit Connect 85-VHG-2) om weloverwogen de keus te kunnen maken of een elektrisch voertuig voldoende trekkracht heeft voor een aanhanger/rioolspuit etc.

4. Grasveegmachine achter Fendt
De opdracht voor vervanging is verstrekt. De levering naar verwachting in het 4e kwartaal plaats, afhankelijk van de uiteindelijke afleveringstermijn. De opdracht is gegund voor € 38.000 excl. BTW.

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
De Mitsubishi met kenteken 6-VPH-55 die op de nominatie voor vervanging in jaarschijf 2019 staat (€ 66.000) zal eerder vervangen moeten worden omdat de carrosserie de eerstvolgende APK keuring niet meer doorkomt. We streven ernaar om dit voertuig dus nog dit jaar te vervangen. De aanbesteding voor de vervanging van deze Mitsubishi (kenteken 6-VPH-55) is al opgestart. De levering wordt in het 4e kwartaal verwacht, maar kan afhankelijk van de uiteindelijke beschikbaarheid/levertijd van de nog te selecteren leverancier ook het 1e kwartaal 2019 worden. Het financiële resultaat is nog niet bekend door het nog niet voorhanden hebben van offertes.

Voorstel:
1. In te stemmen met de vervanging 6-VPH-55 in 2018 (€ 66.000) en de vervanging van 6-VHZ-69 door te schuiven naar 2019 (€ 60.000).

6. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70
De aanbesteding voor de vervanging van de Mitsubishi is opgestart. De levering wordt in het 4e kwartaal verwacht, maar dat kan afhankelijk van de uiteindelijke levertijd ook het 1e kwartaal 2019 worden. Het financiële resultaat is nog niet bekend door het nog niet voorhanden hebben van offertes.

7. GVVP 2018
Het krediet zal worden ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Er zijn maatregelen voor in het GVVP genoemde locaties in voorbereiding. In de eerste helft van 2018 zijn (participatie-)processen doorlopen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de rotonde Kampmansweg èn op de Pr.Beatrixlaan en Kon.Julianalaan in Nieuwleusen. Een aantal maatregelen aan de Pr.Beatrixlaan (schoolomgeving De Tweemaster) wordt in 2018 uitgevoerd. Hiervoor worden eerst de restantmiddelen uit het GVVP 2017 ingezet en daarna middelen uit 2018. We willen in 2018 zo mogelijk ook enkele kleine maatregelen bij de rotonde Kampmansweg uitvoeren en financieren uit het budget voor 2018. Andere maatregelen op deze locatie zullen later worden uitgevoerd, (in of na 2019), daarover vindt nog raadsbehandeling plaats. Uit het budget voor 2018 worden dit najaar in totaal nog drie plateaus aangelegd (2 aan de Kampmansweg en Bosmansweg bij Stekelbaars).
Voor kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals hierboven omschreven, is subsidie toegekend uit het nieuwe Programmabudget verkeersveiligheid West-Overijssel 2018. Subsidies die we in 2018 zullen ontvangen worden verwerkt in de jaarrekening. Voor zover nu bekend, gaat dit in 2018 om een bedrag van circa € 100.000 (o.a. Schoolomgeving Pr.Beatrixlaan en enkele plateaus, onderzoek rotonde Kampmansweg en opstellen voorlopig ontwerp voor fietsroute Dalfsen-Zwolle). Cofinanciering (subsidie is 50% of 25%) gebeurt vanuit de middelen van het GVVP.

Nog op te starten in 2018: nota parkeernormen en een startnotitie voor integraal plan voor fietsroutes in de gemeente. Het programma gedragsbeïnvloeding loopt volgens planning, dit geldt ook voor de toegezegde bijdrage aan de buurtbus Vechtdal en Vilsteren. In het tweede kwartaal van 2019 volgt de evaluatie van het huidige uitvoeringsprogramma en het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma GVVP.

Voorstel:
1. Het budget GVVP 2018 te verhogen met € 100.000 en een provinciale subsidie te ramen van
€ 100.000 (per saldo budgetneutraal).

8. Vernieuwing Jagtlusterallee
De eerste fase van de Jagtlusterallee is inmiddels uitgevoerd, waarbij een groot aantal bomen is gekapt. Na de zomer zijn/worden de overige werkzaamheden uitgevoerd. Voor de Jagtlusterallee is een provinciale subsidie van € 600.000 toegekend. Afhankelijk van de werkelijke kosten kan de provinciale bijdrage lager worden vastgesteld. De hogere provinciale bijdrage wordt daarom nu nog niet bijgeraamd.
Een eventuele wijziging van de afschrijvingslast (a.g.v. hogere provinciale bijdrage en werkelijke uitgaven) wordt verwerkt in de begroting 2019 en/of 2020, afhankelijk van moment van afronding van het krediet.

9. Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen
U heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van urnenzuilen voor de begraafplaats in Nieuwleusen. De urnenzuilen zijn dit jaar geplaatst. De opdracht is gegund voor € 31.000. Door de gunstige offerte is er sprake van een voordeel van afgerond € 15.000. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

10. Overgang RUD
De RUD (per 2018 Omgevingsdienst) IJsselland maakt gebruik van een nieuwe VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem gelet op onzekerheden voorlopig nog niet af te nemen. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de 1e bestuursrapportage reeds doorgeschoven naar 2019. In de begroting 2019 is echter aangegeven dat deze investering wordt doorgeschoven naar 2020.

11. Strategische aankopen
Het budget is bestemd voor strategische aankopen, deze komen ten laste van de grondexploitatie. In februari jl. heeft u besloten het budget te verhogen met € 1 mln. Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond en met enkele partijen vindt nog overleg plaats.

12. Fietspad Oude Oever
De werkzaamheden aan het fietspad de Oude Oever zijn uitgevoerd. De totale kosten van het fietspad vallen lager uit dan in eerste instantie was begroot. Bij de budgetaanvraag is uitgegaan van het Voorlopig Ontwerp. De raming op basis van het Definitieve Ontwerp kwam € 70.000 lager uit. Daarna viel de aanneemsom aanzienlijk lager uit, mede door een korting van de aannemer. De totale kosten voor het fietspad inclusief interne uren komen daarbij op € 219.000.

Naast de maatregelen van het fietspad wordt de plek van de uitkijktoren versterkt. Dit maakt onderdeel uit van de 10 torenplan Ruimte voor de Vecht en wordt in 2019 uitgevoerd. De inschatting is dat de kosten voor het treffen van maatregelen bij de uitkijktoren circa € 25.000 bedragen. De kosten voor beide onderdelen samen komen uit op € 244.000.

Voorstel :
1. Het krediet te verlagen met € 136.000.
2. De lagere afschrijvingslasten (€ 2.700 per jaar) te verwerken in de begroting 2020.

13. Buitenruimte middengebied Nieuwleusen
De realisatie van de buitenruimte in het midden gebied van Nieuwleusen is gestart in mei 2018 en vindt gefaseerd plaats. De eerste fase is aangelegd rondom De Spil vanwege de inhuizing in juli/augustus en de ingebruikname van het Kulturhus in september.
De sloop van sporthal De Schakel - onderdeel van het project De Spil - is tijdens de zomermaanden en de schoolvakantie uitgevoerd. Na de sloop wordt de tweede fase van de buitenruimte gerealiseerd. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2018 en 2019 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

14. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
Na vaststelling door de raad in april 2018 van de verordening bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dalfsen 2018 is de provinciale subsidie toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. Dit betreft een budget van € 154.750.
Inmiddels is de Stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen opgericht.
De draagvlakmeting eind juli heeft geleid tot een meerderheid voor de invoering van collectieve beveiliging op het bedrijfsterrein De Rondweg.
Dit project loopt na 2018 door in 2019. De verantwoording naar de provincie toe moet in 2019 plaatsvinden.

15. Voorbereiding vervanging financieel pakket
Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de vervanging van het financieel pakket. Zo is er overleg geweest met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland; dit zijn de gemeenten die samen met ons het huidige pakket gebruiken. In het najaar wordt bekend wat de andere gemeenten doen en in hoeverre we hierin (opnieuw) samen op kunnen trekken. In 2018 wordt een beperkt bedrag aan apparaatskosten ten laste van het voorbereidingskrediet gebracht. Afhankelijk van de vorderingen volgt eventueel ook nog een bedrag aan externe kosten.

16. Suite 4 Sociale Regie
De aanbesteding voor de Suite 4 Sociale Regie is op dit moment (augustus) in volle gang en de verwachting is dat de aanschaf en implementatie vanaf september 2018 plaats gaat vinden. Bij de jaarrekening zal worden bezien of het systeem volledig is geïmplementeerd of dat een deel van de kosten in 2019 plaats gaat vinden.

17. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront
In de Perspectiefnota 2018 is, bij de actualisatie van de jaarschijf 2018, de aanmeervoorziening opgenomen. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2019. Aanvankelijk zou dit in 2018 plaatsvinden, maar vanwege de door het waterschap aangegeven uitvoeringsperiode (na vaststelling van de Perspectiefnota) als mogelijkheid voor de Vecht, wordt dit doorgeschoven naar 2019.

18. Informatievoorziening Vechterweerd
In de Perspectiefnota 2018 is, bij de actualisatie van de jaarschijf 2018, de informatievoorziening incl. procesbegeleiding Naoberschap Vechterweerd opgenomen. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2018 en 2019.

NIEUWE KREDIETEN

19. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid
Het college heeft op basis van de grote vraag naar bouwgrond voor bedrijven in Lemelerveld besloten om gronden aan te kopen ten zuiden van bedrijventerrein 't Febriek. Eén en ander binnen de begrenzing van de Structuurvisie Kernen. Om dit nieuwe bestemmingsplan, 't Febriek Zuid, voor te bereiden (onderzoeken voor het bestemmingsplan en procedure), is een voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 150.000 tot de geplande vaststelling in 2019. Het voorbereidingskrediet dat benodigd is voor 2018 en 2019, wordt gedekt vanuit de GREX.

Voorstel:
Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000 voor 't Febriek Zuid en de kosten te dekken vanuit de GREX.

20. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege
Het Agnietencollege in Nieuwleusen maakt met ingang van september 2018 gebruik van het nieuwe schoolgebouw in de Spil. Het bestaande schoolgebouw aan de Zwaluwlaan 23 in Nieuwleusen vervalt aan de gemeente Dalfsen en wordt gesloopt. Met de bewoners in de directe omgeving van het schoolgebouw wordt een plan gemaakt voor inbreiding van woningbouw op deze plek.
In oktober 2018 wordt een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart.
Voor deze bestemmingsplanprocedure wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 100.000. De kosten worden gedekt binnen de (toekomstige) grondexploitatie en is daarmee budgetneutraal.

Voorstel:
Een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken vanuit de GREX.