Omschrijving

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en inwoners. Samen met deze en andere partners op het gebied van veiligheid wordt aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering gegeven. Dit betreft zowel de sociale veiligheid (bv. jeugdoverlast, huiselijk geweld etc.) als ook de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, verkeersveiligheid etc.). Er wordt actief ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Totaal kent dit programma 4 prestaties waarvan 4 groen.
Op de groene prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Incidentele financiële afwijkingen

2.1 Kosten opvang zwerfdieren Nadeel € 5.000
De gemeente heeft een verplichting tot opvang en verzorging van gevonden gezelschapsdieren. Het dierenpension waarmee we de opvang hadden geregeld is gestopt per 31 juli. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe partij. Uit de aanbesteding is gebleken dat we jaarlijks € 10.000 meer nodig hebben dan de voor de komende jaren geraamde € 21.000. Voor 2018 vragen wij om een verhoging van het huidige budget met € 5.000.

2.2 Lagere afschrijvingen brandweerkazerne Nieuwleusen Budgetneutraal
Zie toelichting in programma 1, onderdeel 1.7.