Omschrijving

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Totaal kent dit programma 2 prestaties waarvan 1 groen en 1 oranje.
Op de groene en oranje prestaties wordt geen nadere toelichting verstrekt (zie Inleiding en leeswijzer).

Incidentele financiële afwijkingen

8.1 Onderhoud riolering Budgetneutraal
Voor uitvoering van de taken voor de gemeentelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater is regulier budget beschikbaar. Wij verwachten dit jaar minder te besteden. Naar verwachting wordt dit jaar minder besteed aan:

  • advieskosten en diensten derden € 20.000
  • voorzieningen voor grondwater € 10.000
  • energiekosten voor afvalwater € 10.000

Effect van deze begrotingsmutatie is budgetneutraal. De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de voorziening riolering.

8.2 Duurzaamheid
In 2017 zijn voor duurzaamheid de kaders, het uitvoeringsplan en de bijbehorende begroting vastgesteld. De uitvoering van het plan is gestart. Mogelijk zijn eind 2018 in dit eerste uitvoeringsjaar nog niet alle geplande budgetten geheel besteed. Dit wordt mede veroorzaakt doordat wij ook aandacht hebben besteed aan extra middelen die we hebben ontvangen van de provincie en het rijk (€ 149.000) in het kader van Energie Neutraal Renoveren. Daarnaast hebben we uitvoering gegeven aan de in 2017 opgestarte warmteactie. Hiervoor hebben wij de beschikking over € 130.000 vanuit de reserve milieu.
Verder zijn diverse projecten afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, inwoners(groepen) en ondernemers. Dit houdt niet altijd gelijke tred met de gemeentelijke verantwoordingssystematiek.

Extra ruimte
De extra ruimte die ontstaat vanwege de extra middelen zullen we deels besteden door dit jaar nog versneld een aantal extra duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren voor de gemeentelijke gebouwen, naast de maatregelen die daarvoor al gepland stonden. De extra inspanningen bestaan uit het versneld plaatsen van HR++ glas in meerdere gemeentelijke gebouwen.
Met behulp van de al genoemde Warmteactie kunnen inwoners versneld afscheid nemen van de gasketel. We zetten vanaf de nazomer extra communicatie in om deze actie een boost te geven.

Focus uitvoeringsplan: Verduurzamen panden en stimuleren lokale kracht
Financieel gezien ligt de focus van het uitvoeringsplan 2018 op het verduurzamen van panden en op het stimuleren en faciliteren van lokale kracht. Aantallen deelnemers en de dynamiek binnen (vrijwilligers)groepen bepalen grotendeels wat er wanneer besteed wordt.

Voorbeelden:
1. Lokale kracht: Duurzame dorpen
De Duurzame Dorpen hebben jaarlijks een projectbudget van € 100.000 beschikbaar. In het opstartjaar 2018 wordt naar verwachting € 50.000 besteed. Voorgesteld wordt de rest door te zetten naar 2021. Bij de jaarrekening komen we met het voorstel hiervoor.

2. Verduurzamen panden
Voor inwoners en maatschappelijke instanties lopen momenteel verschillende acties die hen helpen bij het verduurzamen van panden. Dit gebeurt o.a. via het Energieloket (rond 300 contacten) en het regionale project Energieneutraal Verbouwen (rond 40) en de energiecoach (rond 10 gesprekken, najaar meer verwacht) en de warmteactie (rond 30). Ook het verduurzamen van scholen en de LED-actie voor sportverenigingen valt hieronder.

In november 2018 volgt bij de commissiebehandeling van de voortgangsrapportage Duurzaamheid een volledig overzicht van de projecten in uitvoering, via de Dalfser Duurzaamheidsindex.

8.3 Duurzaamheid - investeringen Voordeel € 9.000
Bij De Fabriek en De Witte Villa is extra geïnvesteerd in duurzame maatregelen. De huurders hebben hiervan voordeel door een lagere energierekening. De huurprijs is wel verhoogd om de investeringen terug te verdienen. Bij het vaststellen van de begroting was de omvang nog niet bekend.
Voor 2018 levert dit een incidenteel voordeel op.

8.4 Zwerfafval Budgetneutraal
Dit betreft een herschikking van middelen en is per saldo budgetneutraal. Zie de toelichting in programma 3, onderdeel 3.6.

8.5 Afval Budgetneutraal
De kosten van afvalverwijdering vallen naar verwachting in 2018 € 64.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er sprake is van een teruggaaf van ROVA over het jaar 2017.
Op basis van de rapportage van het GBLT zijn de opbrengsten afvalstoffenheffing over de jaren 2016 t/m 2018 € 29.000 hoger dan verwacht. Enige voorzichtigheid is geboden en we stellen voor deze bij te stellen met € 23.000. Daarnaast wordt de vergoeding voor PMD-inzameling € 87.000 lager ingeschat omdat de hoeveelheid ingezamelde PMD-grondstoffen daalt. Dit is inclusief een afrekening over het 4e kwartaal 2017.
De onttrekking aan de voorziening Afvalstoffenheffing blijft door bovengenoemde mutaties gehandhaafd op € 230.000. De verwachting is dat de stand van de voorziening per 31 december 2018 uitkomt op € 80.000.

8.6 Beheersing eikenprocessierups Nadeel 12.000
Door de warmte heeft de eikenprocessierups zich sneller ontwikkeld dan andere jaren. Op veel plaatsen zijn zeer grote aantallen nesten aangetroffen waardoor ook meer overlast ontstaat. Daarnaast hangen de nesten ook lager. Gevolg is dat er meer nesten weggezogen moesten worden.

8.7 Omgevingsdienst Voordeel € 51.000
De gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst IJsselland valt in 2018 lager uit:

  • De jaarlijkse bijdrage in de begroting was gebaseerd op standaard loonkosten voor medewerkers die per 2018 zijn overgaan. In werkelijkheid wordt echter gerekend met werkelijke loonkosten. De werkelijke loonkosten vallen lager uit dan geraamd. Hiermee ontstaat een voordeel van € 18.500.
  • Een ander voordeel ontstaat door het vooralsnog niet afnemen van de applicatie VTH-2. Hierbij gaat het om een bedrag van € 28.500.

Daarnaast is er een voordeel van € 4.000 als gevolg van niet geraamde baten. Hoewel de RUD IJsselland formeel per 31-12-2017 is beëindigd, hebben daarna nog wel financiële afwikkelingen plaatsgevonden van in 2017 uitgevoerde werkzaamheden. Dit levert voor ons een klein voordeel op. De mutaties zijn incidenteel van aard.

8.8 Milieubeleid Budgetneutraal
Voor 2018 is er sprake van frictiekosten in verband met de overgang van enkele medewerkers naar de Omgevingsdienst. Hiervoor is een stelpost opgenomen in de begroting. De loonkosten voor 2018 worden meegenomen in het onderdeel salarissen en als dekking hiervoor worden bestaande budgetten op gebied van milieu aangewend. De mutatie is verwerkt in het onderdeel salarissen (programma 1).