Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2018.

In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd over de voortgang na de eerste vier maanden
van dit jaar. In de tweede bestuursrapportage over de voortgang na acht maanden en bij de jaarrekening na twaalf maanden van het jaar. We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.

Beoordeling van de prestaties
De prestaties van 2018 komen één op één uit de begroting 2018. Daarnaast zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 worden in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar gemaakt en voorzien van een toelichting (kleur rood). Wanneer de uitvoering van een prestatie volgens plan verloopt (kleur groen) danwel de verwachting is dat de prestatie conform het oorspronkelijke einddoel wordt gehaald (kleur oranje), worden deze, in tegenstelling tot voorheen, niet meer opgenomen in deze rapportage.

Stoplichten model

Toelichting

Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.

Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.

Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2018, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

Als er sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)

  • en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
  • en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

  • dan kan in de eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal 50% ingevuld zijn.
  • wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
  • een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1e bestuursrapportage.

Beoordeling verwachte uitkomst van de budgetten
Wij beoordelen het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2018. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u en hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000.
De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2018, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan worden deze opgenomen in de begroting 2019 of de Perspectiefnota 2020-2023.
Aan het slot van deze bestuursrapportage is een financieel overzicht opgenomen. De mutaties zijn per taakveld inzichtelijk gemaakt (conform artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017).

Het overzicht hebben wij ook voorzien van de stand van de begroting 2018 voor en na de
2e bestuursrapportage, zodat duidelijk is hoe we er dit jaar per saldo voor staan.
Tot slot is een overzicht opgenomen van het verloop van de post onvoorzien.

Totaalbeeld 2e bestuursrapportage 2018
Hieronder volgt een totaalbeeld van de voortgang van de prestaties per programma.
Hieruit blijkt, dat we qua voortgang van de prestaties, op schema liggen. Van de 71 prestaties zijn
er 6 rood (3 meer dan bij de 1e bestuursrapportage). Deze hebben betrekking op : Bestuurlijke vernieuwing (voorheen Communicatiebeleid 1.1), Beheer openbare ruimte (3.3), Kulturhus De Spil (5.2), Bewegen en sport (5.7), Integratie en huisvesting vergunninghouders (6.1) en Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020 (7.4).


Voor wat betreft de budgetten laat deze bestuursrapportage voor het jaar 2018 een incidenteel overschot zien van € 489.000. Na de 1e bestuursrapportage was er sprake van een negatief begrotingssaldo van € 1,1 mln. Na verwerking van de meicirculaire 2018 werd dit tekort verlaagd tot
€ 312.000. Bij deze 2e bestuursrapportage hebben we budgetten (zowel lasten als baten) kritisch beoordeeld en een reële inschatting gemaakt van de te verwachten lasten en baten voor de nog resterende maanden van het jaar. Na verwerking van deze rapportage wordt het begrotingssaldo omgebogen naar een positief bedrag van € 177.000 (zie ook de tabellen aan het eind van de Financiële samenvatting).
Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit aan het einde van het jaar betekenen dat dit bedrag toegevoegd kan worden aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Sociaal Domein
Voor wat betreft de kosten van jeugdhulp/jeugdzorg binnen het programma Sociaal Domein heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden. Daarover bent u separaat geïnformeerd op 10 september jl.
Binnen programma 7 Sociaal Domein is er sprake van een voordeel van € 298.000 (exclusief mutaties in salarissen). Dit bedrag is ten gunste van het begrotingssaldo gebracht met de volgende redenering.
In principe staat er ”een hek” om programma 7 (we doen het voor de middelen die we ervoor krijgen). Bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2019 is besloten dit uitgangspunt los te laten. Feitelijk is dit bij de 1e bestuursrapportage 2018 ook al gedaan. Toen was er nl. sprake van een tekort van
€ 872.000 in programma 7 en dit tekort is ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Als we de resultaten in programma 7 salderen van de 1e en 2e bestuursrapportage, dan is er nog steeds sprake van een tekort van € 574.000 (€ 872.000 - € 298.000). Dit betekent, dat we het in 2018 niet kunnen doen voor de middelen die we ervoor krijgen.

Septembercirculaire
Tot slot merken we nog op, dat op het moment van samenstellen van deze rapportage, de september circulaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) nog niet is ontvangen. Over deze circulaire wordt u, zoals gebruikelijk, separaat geïnformeerd. De circulaire kan nog financiële effecten met zich meebrengen over het jaar 2018.

Digitaal
U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control verschijnt deze bestuursrapportage ook in een doorklikbare vorm via http://financien.dalfsen.nl.

Procedure bestuurlijke behandeling
Verzending aan de raad 27 september 2018
Indienen technische vragen bij de griffie 1 of 8 oktober 2018 (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS) 4 of 11 oktober 2018 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie 8 of 15 oktober 2018
Behandeling gemeenteraad 29 oktober 2018